top of page

Ångest & Depression

Illuminated Rock

Depression

Depression är ett förstämningssyndrom där individen upplever ihållande nedstämdhet, bristande lust i vardagen och ofta förändrad sömn, förändrad aptit, minskad initieringsförmåga, irritabilitet, värdelöshetstankar, koncentrationssvårigheter och tankar på döden. Till följd av dessa symptom drar sig individer i regel tillbaka, blir mer passiva och undviker allt mer aktiviteter. Cirka 25 - 30 % av alla kvinnor och 15 - 20 % av alla män drabbas någon gång i livet av depression. 

Social fobi

Social fobi är ett ångestsyndrom som karakteriseras av ångest och rädsla kopplat till olika sociala situationer. Cirka 13 % av befolkningen uppfyller under någon period i sitt liv kriterierna för denna diagnos. Individer med detta ångestsyndrom är så rädda för att bli negativt bedömda av andra eller för att göra fel i dessa situationer att det påverkar deras livskvalitet negativt. Ångesten kan komma inför, under och/eller efter den sociala situationen. Situationerna som framkallar denna ångest och rädsla försöker individerna då undvika, skydda sig från eller lida sig igenom. Vanliga situationer som skapar ångest för dessa personer är till exempel att hålla ett föredrag, mingla, ge en rapport, dejta, gå på fest, fika med kolleger, handla eller åka buss.

Pots and Pans

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom också känt som GAD från engelska "Generalized Anxiety Disorder" är ett ångestsyndrom som drabbar cirka 6 % av befolkningen någon gång under livet. Detta ångestsyndrom karakteriseras av en långvarig och generell ångest. Rädslorna kan variera mycket mellan olika individer med denna diagnos och minskar individens livskvalitet. Katastroftankar förknippas ofta med terrordåd, överfall och dödsfall men det kan också vara en överdriven rädsla för mer alldagliga saker som att komma för sent eller inte hitta en parkeringsplats. Ångestsyndrom blir det då katastroftankarna styr på ett överdrivet vis och skapar lidande i vardagen. 

Paniksyndrom

Paniksyndrom är ett ångestsyndrom där individen haft plötsliga ångestattacker som kunnat komma som från ingenstans. Dessa attacker skapar en rädsla för nya attacker och/eller för attackernas påverkan på individen. För att skydda sig från nya attacker gör individer med denna diagnos i regel förändringar i vardagen för att minska risken för en ny panikattack. Rädslan för panikattacker och den förändrade vardagen minskar individens livskvalitet. Cirka 6 % av befolkningen utvecklar paniksyndrom någon gång under livet.

Clay Vase

Agorafobi

Agorafobi är rädsla för platser där individen upplever det svårt att komma undan. Situationer som är vanliga är platser med mycket folk, kommunala färdmedel, biografer, torg, broar, köer och köpcentrum. Agorafobi skapar ofta undvikande eller förändrade rutiner för individer som lider av detta ångestsyndrom. Under en livstid får cirka 1-2 % av befolkningen agorafobi. Det är vanligt att individer med agorafobi även har paniksyndrom eller social fobi.

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom också känt som OCD efter engelska "Obsessive-Compulsive Disorder" är ett ångestsyndrom som kännetecknas av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Dessa tvångstankar och tvångshandlingar skapar ångest när de uppkommer eller när individen försöker stå emot dem eller förhindras från att utföra tvångshandlingen. Dessa tvångstankar och tvångshandlingar tar upp en betydande del av individens vardag i både tid och energi och skapar ett lidande för individen och/eller dess omgivning. Cirka 2 % av befolkningen utvecklar tvångssyndrom under sin livstid.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan en individ utveckla efter att ha varit med om en traumatisk livshändelse. Vid PTSD har individen en kombination av ökad vaksamhet, rädsla för minnen av traumat, ofrivillig återupplevelse av traumat, fragmenterat minne av traumat, mardrömmar och ångest/rädsla för saker som påminner om traumat. Dessa svårigheter skapar ett lidande för individen och gör det svårt att hantera vardagen. Beroende på vilken form av trauma det är så är det vanligt eller mycket vanligt att efteråt utveckla PTSD. Cirka 9 % av befolkningen utvecklar under livet en PTSD.

Specifik fobi

Specifik fobi är en överdriven rädsla för en situation eller för ett objekt. Några vanliga specifika fobier är för spindlar, ormar, trånga utrymmen, nålar, blod och höjder. Individer med specifik fobi undviker att komma i kontakt med det de är rädda för eller till och med saker som påminner om det. Den specifika fobi skapar en minskad livskvalitet och lidande för individen. Cirka 13 % av befolkningen drabbas någon gång i livet av specifik fobi.

Books on a Yellow Wall

Hälsoångest

Hälsoångest är en överdriven rädsla för att ha eller få en allvarlig  sjukdom så som cancer eller stroke. Individer med hälsoångest upptas av rädslor kopplade till sjukdomstillstånd så att det påverkar deras egen och/eller andras livskvalitet negativt. Som exempel söker individer med hälsoångest ofta vård för att få svar på om de har sjukdomen de är rädda för, undersöker sig själva, ber omgivning om återförsäkran eller undviker situationer där det kan finnas en tänkt ökad risk att bli sjuk. Cirka 1-5 % av befolkningen utvecklar någon gång under livet hälsoångest.

Dysmorfofobi (BDD)

Dysmorfofobi också känt som BDD från engelskan "Body Dysmorphic Disorder" är ett ångestsyndrom som kännetecknas av en överdriven upptagenhet av ens egna utseende och skapar en sänkt livskvalitet. Individer med BDD spenderar mycket tid till handlingar kopplade till deras utseende vilket kan vara att kontrollera hur en ser ut, jämföra sig med andra, undvika att se sig själv eller att försöka korrigera sitt utseende på olika sätt. BDD kan ofta misstas för social fobi då flera symptom överlappar. Cirka 1,5 % av den vuxna befolkningen har BDD.

bottom of page