top of page

Om

Branch

Om mig

Jag tog min psykologexamen på Karolinska Institutet i Stockholm. Där betonas evidensbaserade metoder, grundteori om människan och stor vikt läggs vid forskning. Jag har alltid varit intresserad av lärande, utveckling och förändring. Passion för att öka flexibilitet, livskvalitet och effektivitet.

 

Jag har arbetat både inom privat (Vlg) och landstingsdriven (Rosenhälsans Vårdcentral) vård inom primärvård och specialistpsykiatri (WeMind) samt med företagshälsovård och parterapi. Detta innebär både bedömning, utredning och behandling av alla vanliga ångestsyndrom, depression, stressproblematik, utmattningssyndrom, relationsproblem, konflikter, kriser samt neuropsykiatriska syndrom och vissa personlighetssyndrom. 

 

Utöver behandling har jag även varit teamledare och medlem i ledningsgrupp samt drivit olika uppdrag med projektledning, handledningsuppdrag, mentorskap, och utvecklingsarbete. Med mina kunskaper inom psykologi har jag varit en viktig resurs som skapat mervärde.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

 

Informationen nedan syftar till att förklara hur Otrén Psykologi AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Martin Otrén.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Otrén Psykologi AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

 

Den rättsliga grund som verksamhetens namn har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av så kallat allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 

 

Lagringstid

Otrén Psykologi AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, vilket innebär att det sker tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. 

Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

 

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. 

Uppgiftsskyldighet enligt lag 

I särskilda fall kan Otrén Psykologi AB ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa

  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. 

 

Rätten att lämna klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter. 

 

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

bottom of page