top of page

Metoder

KBT
Autumn Leaves

KBT

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykologisk behandlingsform baserat på forskning om inlärningsteori och kognitiv teori.

 

Från inlärningsteori anser vi att våra beteenden och reaktioner har lärts in i tidigare skede i livet och fortsätter utvecklas via förstärkt inlärning eller förändras genom nyinlärning. I KBT-behandling använder vi oss av detta genom att identifiera beteenden hos individen som i dagsläget påverkar individen negativt och genom olika verktyg så som exponering (att närma sig det man är rädd för) arbetar för att få en nyinlärning till ett beteende som är adaptivt för individens nuvarande kontext.

Genom forskning på kognitiv teori anser vi att individen har olika så kallade kognitiva scheman. Dessa scheman utvecklas redan från tidig ålder och påverkar sedan genom livet bland annat hur individen tolkar, minns och fattar beslut i situationer som uppkommer. I KBT-behandling kan vi genom förståelse, nyinlärning och upplevelsebaserad inlärning skapa möjlighet till att förändra dessa scheman.

ACT

ACT

ACT (Acceptance and Comittment Therapy) är en psykologisk behandlingsform som utvecklats utifrån klassisk KBT. Några av skillnaderna är att man inom ACT arbetar med att förändra förhållningssätt till tankar snarare än att förändra dem och att man arbetar mot en värderad riktning och ökad livskvalitet snarare än symptomreducering. Värderad riktning innebär att individen har saker den värderar i livet så som relationer, vänner eller karriär och en vilja att röra sig mot dem. I behandling förekommer olika verktyg för att åstadkomma detta så som att lära individen att få distans till tankar, lära sig acceptera negativa känslor och tankar, identifiera ens värderade riktning och att bli flexibel i sitt agerande.

MCT
Orange Building

MCT

MCT (metakognitiv terapi) är en psykologisk behandlingsform som fått allt större vetenskapligt stöd och visar goda effekt på depression och flera ångestsyndrom. I denna behandling arbetar en med individens antaganden om sitt eget tänkande och förhållande till ens tänkande. För att göra detta behöver en först identifiera individens antaganden om sina inre processer. Genom att förändra individens antaganden och förhållande till tänkande och tankar ökar man individens livskvalitet och fungerande. 

IBCT

IBCT

IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy) är en behandlingsmetod för relationer med samma grunder som KBT, ACT och MCT. Behandlingsmetoden syftar till att öka förståelse och acceptans till varandra och utifrån det ett gemensamt arbete framåt i relationen. Behandlingen utgår från fallformuleringen som består av ett antal skillnader som uppkommer under bedömningsfasen samt vilka olika faktorer som ligger bakom detta. Faktorer som analyseras är individernas skillnader, individernas känslomässiga sårbarhet, yttre omständigheter och individernas interaktionstekniker. Genom att identifiera detta och synliggöra det för parterna så kan sedan interventioner påbörjas vilket vanligtvis börjar med kommunikationsfärdigheter och acceptansövningar. Först när de färdigheterna är tillräckligt starka påbörjas klassiskt förändringsarbete

OBM
Sunset

OBM

OBM (Organizational Behavior Management) är en evidensbaserad psykologisk metod för att skapa positiv förändring i en organisation. I denna metod arbetar man mot specifika uppsatta mål. Mål specificeras efter analys av organisationen som består av intervjuer med chefer och medarbetare samt organisationens mål och värderingar. 

Arbetet mot de mål som sätts upp görs genom beteendeförändring i hela organisationen som är förankrade hos medarbetarna. Detta kräver ofta att man även arbetar med andra förändringar i organisationen för att skapa förutsättningar för de önskade beteendeförändringarna.

Organisatoriska förändringar genom OBM har visat sig ge en effektivare förändring, förbättrad arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. 

bottom of page