top of page

Psykoterapi

Individuell behandling
Ocean

Individuell behandling

Minskad livskvalitet och lidande till följd av ångestsyndrom, depression, stress och andra former av psykisk sjukdom samt psykisk ohälsa är något som drabbar allt fler i Sverige. Hos mig får du en skräddarsydd behandling baserad på de behandlingar som rekommenderas av Socialstyrelsen. Jag har omfattande erfarenhet av att behandla samtliga ångestsyndrom, olika former av depressioner och stress samt utmattningssyndrom. Flera faktorer påverkar hur många sessioner som behövs för en god effekt som håller över tid. KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Comittment Therapy) och MCT (metakognitiv terapi) är alla behandlingsformer som avser öka livskvalitet och minska symptom genom att förändra hur individen hanterar olika situationer, tankar och känslor. 

Process vid individuell psykologisk behandling

Vid psykologisk behandling hos mig ägnar vi en till tre sessioner åt att skapa en ordentlig analys av din problematik, din situation och dina vidmakthållandefaktorer (beteenden, tankar och kontext som gör att sjukdomen inte självläker). Detta inkluderar, utöver samtalet, ofta hemuppgifter av olika slag så som korta dagböcker, skattningsskalor eller att skriva ned behandlingsmål.

Efter bedömningsfasen gör vi en gemensam behandlingsplan. I behandlingsplanen framkommer det vad vi skall arbeta med, hur vi skall göra, målen med behandlingen samt ett estimat på hur många sessioner det kommer ta.

Under följande behandlingsfas börjar det aktiva förändringsarbetet. I denna fas kommer du få ökad förståelse för de processer som du går igenom och vilka förändringar som behövs för att nå målen. Du kommer få hemuppgifter, utmanas och få stöttning samt verktyg för att nå de uppsatta målen av mig. Innan behandlingen avslutas gör vi en ordentlig plan som ger dig stöd i att bibehålla de positiva förändringar du genomfört. Behandlingsfasen kan variera i omfång bland annat beroende på sjukdomens svårighetsgrad, viken sjukdom det rör sig om och vilket stöd som finns runtom dig.

Läs mer om KBT, ACT och MCT.

Parterapi
Calm Sea

Parterapi (IBCT)

Det kan finnas många anledningar att söka hjälp med sin relation till exempel olika förväntningar i relationen, otrohet eller en önskan om att öka närheten. Jag arbetar med IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy) en KBT-behandling för par som visat goda resultat. Hos mig får ni ett professionellt bemötande och ett skräddarsytt upplägg utifrån er situation. Kontakten inleds med en bedömningsfas där vi alla gemensamt träffas under en första session. Efter det träffar jag er vanligtvis individuellt en gång innan jag återkopplar till er gemensamt. Den individuella bedömningen är inte alltid nödvändig för en god behandling.

Process vid parterapi (IBCT)

Vid parterapi hos mig så ses vi alla tillsammans under en första session. Denna session ägnas åt att lyfta er syn på relationen/relationerna, era mål, er historik och era förutsättningar. Här kommer jag även göra en bedömning av huruvida det är av vikt att följa upp med individuella bedömningssamtal eller ej. Vanligtvis är det lämpligt med de individuella bedömninssamtalen. Efter bedömningsfasen träffas vi igen under en gemensam session där jag återkopplar vilka temata som uppkommit och lämpliga interventioner för dessa. Vi gör gemensamt en behandlingsplan. I behandlingsplanen framkommer det vad vi skall arbeta med, hur vi skall göra det, målen med behandlingen samt ett estimat på hur många sessioner vi kommer ägna åt detta.

Under följande behandlingsfas börjar det aktiva arbetet med att skapa förståelse för varandra, skapa acceptans för varandra och förbättra interaktion mellan er. Ni kommer få hemuppgifter, utmanas och få stöttning samt verktyg i detta av mig. Innan behandlingen avslutas gör vi en vidmakthållandeplan som ger er stöd i att bibehålla de positiva förändringar ni genomfört. Behandlingsfasen kan variera i omfång

bland annat beroende på vilka temata vi arbetar med och er gemensamma motivation.

Läs mer om IBCT.

Personlig utveckling
Underwater

Personlig utveckling

Ibland befinner en sig på en plats i livet där en behöver stöd för vidareutveckling inom något område av ens liv. Det kan vara att en upplever att man nått en platå som man inte på egen hand lyckas ta sig vidare från. Här kan olika psykologiska interventioner vara en viktig komponent för att komma vidare. Personlig utveckling ämnar att stödja dig i din process och utveckling som chef, atlet, yrkesmässigt eller privat. Tillsammans utformar vi en strategi och arbetar mot den utifrån psykologisk vetenskap.

Process vid personlig utveckling

Vid psykologiskt arbete med personlig utveckling börjar vi med en första session där vi diskuterar dina önskemål och min bedömning i vad vi kan göra för att hjälpa dig dit. Beroende på vilken typ av personlig utveckling det rör sig om kan upplägget se ut på olika sätt. Många uppdrag går att lösa med besök var eller varannan vecka men andra uppdrag kan kräva en tätare kontakt, längre besök eller att vi arbetar tillsammans på annan plats så som på din arbetsplats. 

bottom of page